Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok, podľa zákona č.546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

 

Zmluvy 2015

1.2015 SSE stredoslovenská energetika dodatok č. 1.pdf (121554)

2.2015 Zmluva o pripojení k inf. systému č. ZLO-2015-0401 OPIS.pdf (1188718)

3.2015 Komunálna poisťovňa č. 441 900 6473.pdf (881883)

4.2015 Ing. Ivan Kmeť, B. Bystrica - o poskytovaní služieb.pdf (377664)

5.2015 PROUNION a.s. Nitra - Zmluva o poskytovaní služieb.pdf (195499)

6.2015 2PJ GROUP spol. sr. o Zvolen - Zmluva o dielo.pdf (234272)

7.2015 Orange Slovensko a.s. Bratislava - Zmluva o poskytovaní verejných služieb.pdf (440222)

8.2015 Komunálna poisťovňa č. 441 9006 473.pdf (331497)

9. Zmluva_o_poskytnuti_auditorskych_sluzieb.pdf (1992721)

 

 

Faktúry a objednávky 2015

 
 
 
 
Zmluvy 2016
 
 
Faktúry a objednávky 2016
 
Zmluvy 2017

2. Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 4ks smrek, na pozemku parc. č. 2948/1 registra E KN v k.ú. Devičie,  v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni územnej ochrany.

 

Faktúry a objednávky 2017