História obce

Prvá písomná zmienka o obci Devičie pochádza z roku 1256, z obdobia vládnutia uhorského panovníka Belu IV. V tomto období sa obec nazývala DYUCHE. O niečo neskoršie sa obec dostáva do panstva hradu Dobrona vo Zvolenskej župe, tu sa prvý krát vyskytuje názov DEVICZIE.  

 

V obci sa nachádzal mlyn na mletie obilia.historicka_fotka_devicie Do roku 1578 sa rozvíjalo v obci aj banské podnikanie s drvením rudy, ktoré po napadnutí Turkami bolo ukončené. V roku 1785 sa stavali stodoly, kde sa zvážalo a mlátilo obilie. V roku 1828 mala obec 79 domov a 475 obyvateľov. Ich zamestnanie bolo poľnohospodárstvo, práce v lesoch a vo viniciach.

Medzi historické pamiatky patrí Evanjelický kostol barokovo-klasicistický z roku 1785, prestavený v roku 1804 s dostavaním veže a ľudový trojpriestorový dom z roku 1837 zapísaný v ÚZPF.

 

    Z 1.polovici 19.storočia pochádzajú kamenné trojpriestorové domy s maštaľou a humná, kde všetky tieto objekty boli pokryté slamenou strechou. Zvláštnu kapitolu v ľudovej architektúre tvoria chyžky postavené na viniciach a vyhĺbené pivnice na uskladnenie vína.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informácie o začatých správnych konaniach

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Na základe zmluvy obcí a miest č. 1/2003 v znení neskorších dodatkov o zriadení Spoločného obecného úradu so sídlom v Krupine, potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Mesto Krupina, Spoločný obecný úrad, Svätotrojičné nám. č. 5, 963 01  Krupina, alebo elektronicky na adresu: uradovna@krupina.sk v lehote piatich pracovných dní od dátumu zverejnenia informácie.

Začaté správne konania:

Začaté správne konania:

 

Číslo konania: SK 10199/2017/05

Dátum zverejnenia informácie: 11.09.2017

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 1ks smrek, na pozemku parc. č. 108/1 registra C KN v k.ú. Devičie,  v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni územnej ochrany.

Číslo konania: SK 10200/2017/05

Dátum zverejnenia informácie: 11.09.2017

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 4ks smrek, na pozemku parc. č. 2948/1 registra E KN v k.ú. Devičie,  v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni územnej ochrany.